ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานการเงินของจังหวัด ให้คำปรึกษาด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐแก่ส่วนราชการ เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กรุณาเลือกสำนักงานคลังเขต

คลังจังหวัดปทุมธานี
นางสาวสิรินันท์ ทัศสุวรรณ
Link หน่วยงานอื่นๆ
Ad Visitor Statistics
Adออนไลน์
1
Adวันนี้
1
Adเมื่อวาน
20
Adเดือนนี้
530
Adปีนี้
1562
Adทั้งหมด
1562