ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวขวัญใจ ถนอมพืช
ประเภทข้าราชการ พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการประกันสังคม
งานที่ปฏิบัติ การเงิน
หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่ 35/3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบล/แขวงบางพูน อำเภอ/เขตเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์12000
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 02-5670367*103

ประวัติการศึกษา

ไม่พบข้อมูล

ประวัติการฝึกอบรม

ไม่พบข้อมูล
ย้อนกลับ

นางสาวขวัญใจ ถนอมพืช

พนักงานราชการ, นักวิชาการประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่

35/3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี แขวงบางพูน เขตเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 02-5670367*103
มือถือ 087-5056606
E-mail -

ประวัติการศึกษา

ไม่พบข้อมูล

ประวัติการฝึกอบรม